• E-ucionica Kategorija kursa: Edukacija u zavarivanju IWE-IWT

  Vrsta programa: Program i pravilia Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW (Doc. IAB-001r3-07, Doc. IAB-252-07) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF).

  Naziv edukacije: KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA IWE-IWT

  Evidencioni broj:
  PREMA DOKUMENTU IAB – 252 – 07, (Doc. IAB-002-2000/EWF-409 Rev. 2), (Doc. IAB-003-2000/EWF-410 Rev. 2)

  Organizator kursa IWE - IWT: Institut Goša

  Organizator Završnog ispita kursa IWE-IWT: DUZS-CertPers - jedino ovlašćeno nacionalno telo za obrazovanje kadrova u oblasti zavarivanja (ANB)

  Opšti ciljevi programa online edukacije:

  1. Uvođenje nove inovativne metode edukacije inženjera i tehnologa zavarivanja, prve ove vrste u Srbiji
  2. Unapređenje kvaliteta nastave i dostupnosti polaznicima sa ciljem postizanja boljih rezultata svih polaznika
  3. Upotreba web tehhnologije radi olakšavanja procesa učenja kroz lako dostupne informacije
  4. Otvaranje novog okruženja za učenje u kojima svi polaznici, bez obzira na njihovu lokaciju, mogu kontinualno učiti i konsultovati svoje predavače i saradnike kursa

  Edukativni ciljevi:

  1. U okviru E-učionice polazniici će sticati teorijska znanja, određena programom pravilima IIW i EWF za potrebe sticanja licenci IWE i IWT, na novi savremeni način.
  2. U ovom online kursu su prezentovani materijali koji se koriste i u realnoj učionici, kao obavezni i osnovni "kostur" sadržaja, no web tehnologija nam sada pruža i nove mogućnosti za proširivanje informacija koje će pomoći pri učenju i olakšati razumevanje sadržaja.
  3. Polaznici mogu aktivno učestvovati u procesu nastave i van klasičnih časova

  Važne napomene:

  Kurs IWE-IWT u E-učionici je dodatna pogodnost koju nudimo našim polaznicima.
  Ne postoji obaveznost korišćenja online izdanja. Bili bi smo zahvalni svim profesorima, saradnicima i polaznicima na učešću u online izdanju Kursa IWE-IWT kako bi aktivnim učešćem svi zajedno dali doprinos kvalitetu procesa nastave za buduće generacije.

  Kreator kursa: dr Boris Katavić

  Period održavanja: oktobar - april tekuće godine

  Mesto održavanja realnog kursa: Institut Goša, Milana Rakića 35, 11000 Beograd

  Efektivno trajanje i fond časova:

  1. za međunarodne inženjere zavarivanja: 13 radnih nedelja (6-8 časova dnevno) - 438 časova (od čega je 60 časova praktične nastave)
  2. za međunarodne tehnologe zavarivanja: 10 radnih nedelja (6-8 časova dnevno) - 338 časova (od čega je 60 časova praktične obuke)

  Program teorijskog dela:

  1. Postupci zavarivanja i oprema za zavarivanje (međuispit - pismeno, ispit - pismeno i usmeno)
  2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju (ispit - pismeno i usmeno)
  3. Zavarene konstrukcije i projektovanje (ispit - pismeno i usmeno)
  4. Proizvodnja i inženjerska primena (ispit - pismeno i usmeno)

  Završni deo kursa je odbrana diplomskog, odnosno odbrana završnog rada, koji svaki kandidat priprema u pismenom obliku prema svom izboru.

  Ciljne grupe:

  1. za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) mogu se prijaviti sledeći kandidati
   • diplomirani inženjeri (dipl. Ing.):
    • mašinskog fakulteta
    • građevinskog
    • elektrotehničkog i
    • tehnološko-metalurškog fakulteta
   • inženjeri sa viših tehničkih škola (ing.) - trogodišnja škola po novom zakonu i to sa sledećih smerova:
    • mašinstva
    • brodogradnje
    • elektrotehnike
    • tehnologije- metalurgije
    • građevinarstva
  2. za međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) mogu se prijaviti kandidati sa diplomom srednjih tehničkih škola sledećih smerova:
    • mašinstva
    • brodogradnje
    • elektrotehnike
    • tehnologije-metalurgije
    • građevinarstva.

  Kapacitet - broj polaznika:

  Po zahtevima Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF), maksimalan broj kandidata koji mogu pohađati kurs 25.

  Prijava kandidata:

  Organizacije i pojedinci zaintresovani za učešće na kursu treba da pošalju prijavu na adresu: Institut GOŠA, Beograd, Milana Rakića 35

  Potrebna dokumentacija za prijavu kandidata:

  1. prijava
  2. original ili overena fotokopija diplome o završenom fakultetu (školi).

  Rok za prijavljivanje:

  Prijave dostaviti najkasnije 10 - 15 dana pre početka kursa IWE-IWT

  Cena kurseva:

  1. za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) 2000 €
  2. za međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) 1600€

  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

  Cene su izražene bez PDV. Vrednost PDV je 18%.

  U cenu su uključena predavanja, vežbe i udžbenički materijal.

  Moguće je i plaćanje u nekoliko rata.

 • PREMA DOKUMENTU IAB – 252 – 07
  (Doc. IAB-002-2000/EWF-409 Rev. 2)
  (Doc. IAB-003-2000/EWF-410 Rev. 2)
 • PREMA DOKUMENTU IAB – 252 – 07
  (Doc. IAB-002-2000/EWF-409 Rev. 2)
  (Doc. IAB-003-2000/EWF-410 Rev. 2)

 • PREMA DOKUMENTU IAB – 252 – 07
  (Doc. IAB-002-2000/EWF-409 Rev. 2)
  (Doc. IAB-003-2000/EWF-410 Rev. 2)