II) KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA IWE/IWT
(IWE/IWT)E-ucionica Kategorija kursa: Edukacija u zavarivanju IWE-IWT

Vrsta programa: Program i pravilia Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW (Doc. IAB-001r3-07, Doc. IAB-252-07) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF).

Naziv edukacije: KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA IWE-IWT

Evidencioni broj:
PREMA DOKUMENTU IAB – 252 – 07, (Doc. IAB-002-2000/EWF-409 Rev. 2), (Doc. IAB-003-2000/EWF-410 Rev. 2)

Organizator kursa IWE - IWT: Institut Goša

Organizator Završnog ispita kursa IWE-IWT: DUZS-CertPers - jedino ovlašćeno nacionalno telo za obrazovanje kadrova u oblasti zavarivanja (ANB)

Opšti ciljevi programa online edukacije:

 1. Uvođenje nove inovativne metode edukacije inženjera i tehnologa zavarivanja, prve ove vrste u Srbiji
 2. Unapređenje kvaliteta nastave i dostupnosti polaznicima sa ciljem postizanja boljih rezultata svih polaznika
 3. Upotreba web tehhnologije radi olakšavanja procesa učenja kroz lako dostupne informacije
 4. Otvaranje novog okruženja za učenje u kojima svi polaznici, bez obzira na njihovu lokaciju, mogu kontinualno učiti i konsultovati svoje predavače i saradnike kursa

Edukativni ciljevi:

 1. U okviru E-učionice polazniici će sticati teorijska znanja, određena programom pravilima IIW i EWF za potrebe sticanja licenci IWE i IWT, na novi savremeni način.
 2. U ovom online kursu su prezentovani materijali koji se koriste i u realnoj učionici, kao obavezni i osnovni "kostur" sadržaja, no web tehnologija nam sada pruža i nove mogućnosti za proširivanje informacija koje će pomoći pri učenju i olakšati razumevanje sadržaja.
 3. Polaznici mogu aktivno učestvovati u procesu nastave i van klasičnih časova

Važne napomene:

Kurs IWE-IWT u E-učionici je dodatna pogodnost koju nudimo našim polaznicima.
Ne postoji obaveznost korišćenja online izdanja. Bili bi smo zahvalni svim profesorima, saradnicima i polaznicima na učešću u online izdanju Kursa IWE-IWT kako bi aktivnim učešćem svi zajedno dali doprinos kvalitetu procesa nastave za buduće generacije.

Kreator kursa: dr Boris Katavić

Period održavanja: oktobar - april tekuće godine

Mesto održavanja realnog kursa: Institut Goša, Milana Rakića 35, 11000 Beograd

Efektivno trajanje i fond časova:

 1. za međunarodne inženjere zavarivanja: 13 radnih nedelja (6-8 časova dnevno) - 438 časova (od čega je 60 časova praktične nastave)
 2. za međunarodne tehnologe zavarivanja: 10 radnih nedelja (6-8 časova dnevno) - 338 časova (od čega je 60 časova praktične obuke)

Program teorijskog dela:

 1. Postupci zavarivanja i oprema za zavarivanje (međuispit - pismeno, ispit - pismeno i usmeno)
 2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju (ispit - pismeno i usmeno)
 3. Zavarene konstrukcije i projektovanje (ispit - pismeno i usmeno)
 4. Proizvodnja i inženjerska primena (ispit - pismeno i usmeno)

Završni deo kursa je odbrana diplomskog, odnosno odbrana završnog rada, koji svaki kandidat priprema u pismenom obliku prema svom izboru.

Ciljne grupe:

 1. za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) mogu se prijaviti sledeći kandidati
  • diplomirani inženjeri (dipl. Ing.):
   • mašinskog fakulteta
   • građevinskog
   • elektrotehničkog i
   • tehnološko-metalurškog fakulteta
  • inženjeri sa viših tehničkih škola (ing.) - trogodišnja škola po novom zakonu i to sa sledećih smerova:
   • mašinstva
   • brodogradnje
   • elektrotehnike
   • tehnologije- metalurgije
   • građevinarstva
 2. za međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) mogu se prijaviti kandidati sa diplomom srednjih tehničkih škola sledećih smerova:
   • mašinstva
   • brodogradnje
   • elektrotehnike
   • tehnologije-metalurgije
   • građevinarstva.

Kapacitet - broj polaznika:

Po zahtevima Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF), maksimalan broj kandidata koji mogu pohađati kurs 25.

Prijava kandidata:

Organizacije i pojedinci zaintresovani za učešće na kursu treba da pošalju prijavu na adresu: Institut GOŠA, Beograd, Milana Rakića 35

Potrebna dokumentacija za prijavu kandidata:

 1. prijava
 2. original ili overena fotokopija diplome o završenom fakultetu (školi).

Rok za prijavljivanje:

Prijave dostaviti najkasnije 10 - 15 dana pre početka kursa IWE-IWT

Cena kurseva:

 1. za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) 2000 €
 2. za međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) 1600€

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Cene su izražene bez PDV. Vrednost PDV je 18%.

U cenu su uključena predavanja, vežbe i udžbenički materijal.

Moguće je i plaćanje u nekoliko rata.